خدمات بازرسی فنی شرکت پارسیان شرق

                                                    (تعداد پروژه ها)

آزمون پرتو نگاریRT

0

تست مایعات نافذPT

0

بازرسی چشمی VT

0

تست فرا صوتیUT

0
تست ذرات مغناطیسیMT
0

تنش زداییPWHT

0