کلینیک تشخیصی و درمانی آسیب های پرتویی

  • بررسی نتایج آزمایشات پزشکی پرتوکاران مراکز کار با اشعه(قبل و بعد از استخدام)
  • پایش سلامت پرتو کاران
  • انجام معاینات بالینی
  • خدمات مشاوره و ارزیابی سلامت پرتوکاران در تمام مراحل بدو استخدام /دوره ای /سوانح وخاتمه کار
  • صدور گواهینامه سلامت
برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
۴۲۲۶۹ (داخلی ۱۲۷)