زمینه های اصلی فعالیتهای خدماتی و مشاوره ای شرکت پارسیان شرق به شرح زیر می باشد:
 انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تستهای غیر مخرب در سطح ۳ (ASNT LEVEL III)
 آزمایش پرتونگاری صنعتی – RT
 آزمون فراصوتی (آلتراسونیک) – UT
 آزمایش ذرات مغناطیسی – MT
 آزمایش مایعات نافذ – PT
 بازرسی جوش
 پیش گرمایش و تنش زدایی (PWHT) – عملیات پیش گرم و تنش زدایی بر روی مخازن با مشارکت شرکت هدایتگران جهان انجام می پذیرد.
 سختی سنجی
 ممیزی کیفی
 بررسی صلاحیت جوشکاران و صدور کارتهای جوشکاری
 تهیه دستورالعملهای جوشکاری، کنترل کیفی و تستهای غیر مخرب
 انجام خدمات کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
 انجام تستهای مقاوم سازی اسکلت فلزی ساختمانها
 اندازه گیری ضخامت قطعات فلزی و غیر فلزی
 اندازه گیری سختی فلزات فرو مغناطیس و فرامغناطیس
 اندازه گیری زبری سطح قطعات مختلف
 بازرسی فنی مطابق با استاندارد آمریکائی (AWS-ASME-API) و استاندارد کانادائی (CWB)
 اندازه گیری میزان فریت در فولادها