ردیفنام و نام‌خانوادگیFamily nameسمت
1امیر محمد برهان آزادA.M. Borhan Azadمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
2
مینو اکبرزاده لیل آبادیM.Akbar zadehعضو هیئت مدیره
3محمد مهدی ارجلوM.M.Orojlooمدیر پشتیبانی و فناوری اطلاعات
4محمد علی ارجلوM.A.Orojlooمسئول فیزیک بهداشت کل
5بهداد بیاتB.Bayatمدیر برنامه ریزی مناقصات
6سمیه بیدختیS.Bidokhtiکارشناس واحد IT
7آزاده تاج آبادA.Taj Abadکارشناس سلامت و بهداشت پرسنل
8منوچهر جهانیM.Jahaniجانشین مدیر عامل و مدیر واحد NDT
9آماندا حسنیA.Hassaniمدیر تضمین کیفیت
10ایمان حضرت حسینیI.Hazrat hosseiniمدیر واحد تحقیق و توسعه
11هما حافظیH.Hafeziبازرس
12زهرا رضاییZ.Rezaeiمدیر امور پیمان‌ها
13سعید زلفیانS.Zolfianمدیر واحد مالی
14حسن شیروانیH.SHirvaniمعاونت واحد بازرسی فنی
15حسن صفارH.Saffarمشاور امور مالیاتی
16مجید صادقیM.Sadeghiمدیر اداری
17منیره طیرانی زارعM.Tayarani Zareبازرس
18میترا غلامیM.GHolamiکارشناس اداری
19ملیکا کثیریM.Kasiriکارشناس فیزیک بهداشت
20مهرداد کهتریM.Kehtariکارشناس سطح 3
21میر امیر احسان کاتوزیE.Katouziکارشناس سطح 3
22میر امیر حسام الدین کاتوزیH.Katouziبازرس
23پویا لطفیP.Lotfiحراست
24معصومه محمدزادهM.Mohammadzadehکارشناس واحد آموزش
25اکبر محمودی اقدمA.Mahmoudiaghdamمدیر پروژه عملیات حرارتی
26ستاره نصیری رادS.Nasiriکارشناس واحد مالی
27یاسمن نوریY.Nouriکارشناس واحد مالی
ردیفنام و نام خانوادگیFamily nameسمت
1امین عاطفیانA.Atefianمدیر پروژه‌های استان بوشهر
2محسن علیزاده همدانیM.Alizade Hamadaniمدیر پروژه‌های عراق
3ابراهیم شیخی قلعه سردیE.Sheykhiمدیر پروژه‌های قشم
4حسن لکH.Lakمدیر پروژه‌های بندرعباس
5صادق احمدیS.Ahmadiمدیر پروژه‌های تهران
6سید محمد کاتوزیM.Katouziمدیر پروژه‌های منطقه سه عملیات انتقال گاز
7مرتضی همتیM.Hemmatiمدیر پروژه‎های همدان
8مجتبی قربانیM.GHorbaniبازرس ارشد آزمایشات غیر مخرب
9عرفان اسدیE.Asadiبازرس آزمایشات غیر مخرب
10امین ارزمان خلانلوA.Arzaman Khalanlouبازرس آزمایشات غیر مخرب
11مسعود آذیشM.Azishبازرس آزمایشات غیر مخرب
12محمد برهمند منفردM.Barahmand Monfaredبازرس آزمایشات غیر مخرب
13فیروز بهمنی جعفرلوF.Bahmani Jafarlouبازرس آزمایشات غیر مخرب
14صادق بهمنی جعفرلوS.Bahmani Jafarlouبازرس آزمایشات غیر مخرب
15پژمان بهمنی جعفرلوP.Bahmani Jafarlouبازرس آزمایشات غیر مخرب
16ناصر خوشروN.Khoshrouبازرس آزمایشات غیر مخرب
17یاسر دیدورY.Didvarبازرس آزمایشات غیر مخرب
18مسلم رحمانیM.Rahmaniبازرس آزمایشات غیر مخرب
19اکبر زراعتگرA.Zeratgarبازرس آزمایشات غیر مخرب
20سعید شریفیS.Sharifiبازرس آزمایشات غیر مخرب
21رحمان شهبازی امیرالمومنینR.Shahbaziبازرس آزمایشات غیر مخرب
22فرزاد قایدلوF.Ghaedlouبازرس آزمایشات غیر مخرب
23احمد کوچکیA.Kouchakiبازرس آزمایشات غیر مخرب
24محسن محمودپور ممقانیM.Mahmoudpour Mamaghaniبازرس آزمایشات غیر مخرب
25محسن نادری فرM.Naderifarبازرس آزمایشات غیر مخرب
26بهرام نشاط آلماچوانB.Neshatبازرس آزمایشات غیر مخرب
27یوسف نوروزی نیاY.Nourouzi Niaبازرس آزمایشات غیر مخرب