مدیران و کارکنان دفتر تهران

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1امیر محمد برهان آزادمدیر عامل
2زهرا احمدیمدیر اداری
3محمد مهدی ارجلومدیر پشتیبانی و IT
4محمد علی ارجلومدیر HSE
5مینو اکبر زاده لیل آبادیعضو هیئت مدیره
6منوچهر جهانیمدیر فنی و کنترل پروژه
7آماندا حسنیمدیر تضمین کیفیت
8ایمان حضرت حسینیمدیر تحقیق و توسعه
9زهرا رضاییمدیر بازرسی شخص ثالث
10سعید زلفیانمدیر مالی
11لیلا صادق بیگیکارشناس طراحی و تولید
12مجید صادقیکارشناس اداری
13مهدی عباسیحراست
14 ملیکا کثیریکارشناس بازرسی فنی
15مهرداد کهتریبازرس سطح 3
16معصومه محمد زادهکارشناس اداری
17اکبر محمودی اقدممدیر عملیات حرارتی
18سید رضا میررضایی ولوکلاکارشناس الکترونیک
19ستاره نصیری رادکارشناس حسابداری

مدیران و کارکنان سایت

ردیفنام و نام خانوادگی
سمت
1امین عاطفیان
مدیر پروژه
2محسن علیزاده
مدیر پروژه
3صادق احمدی
سرپرست کارگاه
4امین ارزمانی
پرتو نگار
5رامین آذری
پرتو نگار
6مسعود آذیش
پرتو نگار
7یاور آروش
پرتو نگار
8مهدی حسامی رستمی
بازرس جوش
9ناصر خوشروپشم
پرتو نگار
10محمد صادق دهقانی
پرتو نگار
11اکبر زراعتگر
سرپرست کارگاه
12امیر سالاری
پرتو نگار
13عبدالحسین شکسته بند
پرتو نگار
14رحمان شهبازی
پرتو نگار
15ابراهیم شیخی قلعه سردی
سرپرست کارگاه
16ابوالفضل عاطفیان
سرپرست کارگاه
17داریوش فضلی پورمونه
پرتو نگار
18فرزاد قایدلو
پرتو نگار
19سید محمد کاتوزی
پرتو نگار
20حسن لک
پرتو نگار
21علی محمدی زاده
پرتو نگار
22محسن محمودپور
کارشناس ایمنی و بهداشت
23مهرداد نامداری
پرتو نگار
24مرتضی همتی
سرپرست کارگاه