تخصص ما تحلیل و ترمیم و پیاده سازی سیستم های متعالی مدیریتی ویژه مراکز صنعتی است.

مهندسی مجدد فرایندها بر اساس EFQM model

مزیت پیاده سازی مدل:

 • شناسایی و اولویت بندی اقدامات بهبودی
 • تعریف و ارتباط مسئولیت برای فرآیندهایی که باید بهبود یابد،
 • انجام مقایسات عملکردی درون سازمانی و برون سازمانی
 • تطبیق IT و به روز رسانی برای فرآیندهای مشابه در سراسر سازمان،
 • ایجاد یک ساختار برای اندازه گیری عملکرد
 • درک وابستگی ها و روابط درونی بین فرآیندها و در کل سیستم
 • تحکیم محتوای و دانش سازمانی

برنامه ریزی استراتژیک براساس six rings model

مزیت پیاده سازی مدل:

 • انعکاس ارزش‌های حاکم بر سازمان
 • توجه به سوال اصلی و اساسی سازمان
 • تعیین چارچوبی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیریت
 • دید درازمدت و توجه به افق‌های دورتر سازمان
 • ایجاد پیوستگی و انجام در عملیات و اقدام‌های سازمان در دوره‌های زمانی طولانی
 • فراگیری برنامه‌ریزی عملیاتی سازمان و جهت‌بخشی به آن

مدیریت منابع انسانی HRM

مزیت پیاده سازی مدل:

 • طراحی شغل و تحلیل شغل
 • برنامه ریزی منابع انسانی
 • جذب و استخدام
 • نگهداری منابع انسانی و درگیر کردن ذهنی و احساسی آن‌ها (Engagement) با فضا و محیط سازمان
 • افزایش ماندگاری و تعهد رابطه‌ی انسان – سازمان
 • توسعه و پرورش استعدادها
 • توسعه مسیر شغلی
 • تعریف نظام پرداخت حقوق
 • طراحی سیستمی برای پرداخت پاداش متناسب با عملکرد

برنامه ریزی کسب و کار بر اساس مدل CANVAS

مزیت پیاده سازی مدل:

 • تمرکز مدل کسب‌وکار
 • مدل واضح و مختصر و چابک از کسب‌وکار
 • تفکر فراتر از محصول و خدمات
 • ایجاد حاشیه امنیتی نسبت به رقبا
 • کار کردن در یک چارچوب علمی
 • درآمد تکرارپذیر

مشاوره و پیاده سازی ایزو

مدیریت سیستم در حوزه های:

 • IMS(ISO9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018)
 • ISO 21001
 • ISO17021
 • ISO17020

مزیت پیاده سازی مدل:

 • ایجادفرصت های تجاری بین المللی
 • اطمینان از کیفیت خدمات ، محصولات و عدم کاهش کیفیت آنها
 • توجه به ارزش افزوده ، اثربخشی ، کارایی و بهره وری سازمان
 • افزایش توان رقابت در عرصه بین الملل
 • تسریع و تسهیل در انجام امور
 • مستند کردن فرایندها و دانش سازمان ( با خروج افراد سازمان دچار مشکل نخواهد شد
 • کنترل سازمان بوسیله آمار حقیقی استخراج شده از عملکرد سازمان و ایجاد توان تصمیمگیری صحیح برای مدیران
 • انجام تصمیمات مبتنی بر واقعیت
 • بررسی مجدد فعالیت های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی ها
 • کنترل حداقل سالیانه عملکرد سازمان توسط ممیزان ذیصلاح و بی طرف
 • هدف گذاری، اندازه گیری اهداف، تجزیه و تحلیل فعالیتها و بهبود مستمر (PDCA)
 • مناسب ترین مدل جهت نزدیک شدن به مدل مدیریت کیفیت فراگیر TQM
 • ایجاد اطمینان و اعتماد در برون سازمان (مشتری و سایر ذینفعان ) و بالطبع قابلیت عرض اندام در فضای مختلف تجاری
 • ایجاد اطمینان در مشتریان و نهاد های قانونی و مراجع دینفع
 • جهانی بودن
 • افزایش  اعتماد ورضایت مشتریان
 • بهبود شهرت در بازار کار
 • افزایش مشتریان
 • افزایش سهم قابل کسب در بازار
 • شفافتر شدن مزیتهای رقابتی
 • اطمینان از کیفیت خدمات محصولات و عدم کاهش کیفیت آنها
 • ایجاد انضباط کاری
 • تعیین شرح وظائف و اختیارات کلیه مشاغل
 • جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیت های برنامه ریزی شده و سیستماتیک
 • کاهش دوباره کاریها
 • کاهش هزینه‌هاو قیمت تمام شده
 • بهبود فرآیندها
 • طراحی بهتر خدمات
 • بهبودارتباطات داخل سازمانی
 • امکان اندازه گیری عملکرد سازمان و واحد های سازمانی ،حصول اطمینان از به روز بودن مدارک سازمان
 • کنترل مناسب مستندات
 • افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات
 • قابلیت رد گیری و شناسایی علت نارسایی های درون سازمان ( عدم انطباقهای بوجود آمده)
 • مشخص نمودن فرآیند ها و ایجاد فرهنگ مدیریت فرآیندی در کلیه سطوح مدیریتی جهت افزایش بهره وری